Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ODPADNÍ VODY, ZÁVADNÉ LÁTKY A PROVOZNÍ ŘÁDY

(povinnosti subjektů a aktuální požadavky legislativy)

 

Seminář objasní pojem odpadní vody a povinnosti subjektů při nakládání s odpadními vodami a jejich vypouštění do vod povrchových, podzemních a vypouštění do kanalizací v návaznosti na platnou legislativu od 1.1.2019. Hovořit se bude také o kategorizaci závadných látek, povinnostech při jejich zneškodňování a náležitostech havarijních plánů. Seminář upozorní i na problematiku provozních řádů dle vodního zákona.

 

PROGRAM:

 1. Odpadní vody

  -

  vymezení pojmu odpadní voda

  -

  obecné povinnosti při nakládání s odpadními vodami

  -

  problematika odlehčovacích komor jednotné kanalizace

  -

  vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních

  -

  potřeba povolení k vypouštění a kompetence k jeho vydání

  -

  pokuty a sankce za nedovolené vypouštění odpadních vod

  -

  kombinovaný přístup

  -

  vypouštění odpadních vod do kanalizací

  -

  omezení platnosti povolení

 2. Závadné látky a zkušenosti z vyhlášky č. 450/2005 Sb.

  -

  typy závadných látek, prioritní látky, povinnosti

  -

  vybavení nádrží a jímek, kontroly vodotěsnosti

  -

  udělování výjimek k nakládání se závadnými látkami

  -

  nakládání "ve větším rozsahu" a se "zvýšeným nebezpečím"

  -

  havarijní plán, jeho obsah a způsob schválení

 3. Provozní řády ve vodním hospodářství

  -

  dle vodního zákona po 1.1.2019

  -

  dle jiných předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 201/2012 Sb.)

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

RNDr. Jiří GRÚZ, odborný konzultant, specialista a soudní znalec v oblasti vodního hospodářství, autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb. a dlouholetý pracovník na MŽP ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1730,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

26042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt